โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
 
            โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการทางการแพทย์แบบบูรณาการ ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยประยุกต์และการแพทย์ทางเลือก เช่น บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกทั่วไป บริการตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด คลินิก    ทันตกรรม คลินิกผิวหนังความงามและชะลอวัย ด้านบริการการแพทย์ทางเลือกมีบริการฝังเข็ม นวดกดจุด และแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยแพทย์และพยาบาลผู้ชำนาญการ จัดอบรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยให้กับนักศึกษารับรู้อย่างสม่ำเสมอ และมีการทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาทุกคน นอกจากนี้ยังร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพภายในมหาวิทยาลัยออกให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงรายอีกด้วย
   
 
      เบอร์โทรศัพท์: 0-5391-7563
      เว็บไซต์: http://web2.mfu.ac.th/other/mfuhospital/


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ

ศูนย์บริการวิชาการ

สถาบันชา

สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ

สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา


 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :