ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
         ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยให้บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให้แก่นักศึกษา อาจารย์ รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน งานวิจัย รวมทั้งงานบริหารของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการหลัก ดังนี้
   

  • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการบริการ
  • การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ห้อง ปฏิบัติการ
  • การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
   
      เบอร์โทรศัพท์: 0-5391-6411
      อีเมล: cits@mfu.ac.th
      เว็บไซต์: www.mfu.ac.th/center/cits2015/
 


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ

ศูนย์บริการวิชาการ

สถาบันชา

สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ

สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา


 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :