ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
 
ปริญญาตรี

สำนักวิชาศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 

สำนักวิชาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 

สำนักวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 

 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 
หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 

สำนักวิชาจีนวิทยา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
 

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 
   

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :