วิจัย
 

 
 
          ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มุ่งหวังที่จะพัฒนางานวิจัยให้มีความเข็มแข็ง มีทิศทางที่ชัดเจน และเป็นการผลักดันมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่การแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติต่อไป จึงให้มีการสนับสนุนการรวมกลุ่มของนักวิจัย โดยมีนักวิจัยอาวุโสทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงหรือหัวหน้าทีม เพื่อการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพหรืองานนวัตกรรมที่มีผลกระทบเชิงสังคมหรือการพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การรวมกลุ่มวิจัยนี้จัดแบ่งเป็นระดับ คือ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ กลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย ดังนี้
 
 
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ (Research Center of Excellence)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
(Center of Excellence in Natural Products Innovation)
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา
(Center of Excellence in Fungal Research)
ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยสุขภาพชนชาติพันธุ์
(Center of Excellence for the Hill-tribe Health Research -CEHR)
ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยด้านโลจิสติกส์และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(Business Economics and Logistics Research Excellence Center (BE-Logist))
กลุ่มวิจัย (Research Group)

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีเครื่องสำอางสีเขียว
(Green Cosmetic technology)
กลุ่มวิจัยเครื่องสำอางสมุนไพร และเวชสำอาง
(Phytocosmetics and Cosmeceuticals)
กลุ่มวิจัยวัสดุเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
(Materials for Energy and Environment Research Group - MEE)
หน่วยวิจัย (Research Unit)

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(Unit of Postharvest Technology (UP-T))
หน่วยวิจัยจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารมนุษย์เพื่อสุขภาพ
(Human gut microbiome for health research unit)
   
หน่วยงานพิเศษ (Special Unit)

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(Natural Resources and Environmental Management Research and Training Center – NREM)
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่
(Area-based-Social Innovation Research Center (Ab-SIRC))
สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์
(Office of Border Economy and Logistics Study (O-BELS))
สถาบันชา
(Tea Institute)
วารสารวิชาการ

MFU Connexion : Journal Of Humanities And Social Sciences
Journal of Food Science and Agricultural Technology (JFAT)
วารสารวจนะ
วารสารจีนวิทยา
Plant Pathology & Quarantine
Current Research in Environmental & Applied Mycology
 
   

วิจัย
Research Menu
รางวัล/ผลงานวิจัยเด่น
โครงการวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย
เว็บไซต์ส่วนบริการงานวิจัย

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :