คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย
 

พลเอกสำเภา ชูศรี
 
     
     
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
 

ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย
 
 
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
   

ดร.สุภัทร จำปาทอง
เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา


รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


นายทวิช เตชะนาวากุล
ประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
   
     
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   

นายไกรสร จันศิร

นายชัย โสภณพนิช

นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร
     
 
   

ศาสตราจารย์ ไชยยศ เหมะรัชตะ

นายธีระยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์

นายประเสริฐ พุ่งกุมาร
     
 
   


นายสงคราม ชีวประวัติดำรงค์


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร. สมจิตร หนุเจริญกุล


ศาสตราจารย์พิเศษสมชาย พงษธา
     
 
   


นายสุเมธ ตันธุวนิตย


พลตำรวจเอก ดร.ประสาน วงศ์ใหญ่

นายพิทูร พุ่มหิรัญ

 

 
กรรมการประเภทผู้บริหาร
     
     


รองศาสตราจารย์
สุปราณี อัทธเสรี


รองศาสตราจารย์
ดร.รัชนี สรรเสริญ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.มัชฌิมา นราดิศร

     
     
กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
     
     

รองศาสตราจารย์
ดร.ชมนาด พจนามาตร์

รองศาสตราจารย์
ดร. สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ

อาจารย์ ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์
     
 
   
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
     
     

นายประจวบ ไชยสาส์น

ดร.แสวง เครือวิวัฒนกุล

นายเรียบ นราดิศร
     
     
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
     
     
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
 
 
แนะนำมหาวิทยาลัย
About MFU
ประวัติ
ปณิธานและวิสัยทัศน์
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภา
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :