รถรับส่งภายในมหาวิทยาลัยบริการรถไฟฟ้า
จำนวนรถไฟฟ้า
     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดรถไฟฟ้าสำหรับบริการ รับ-ส่ง นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยจำนวน 16 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโดยสาร เพื่อเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยให้บริการตั้งแต่ 07.00 - 21.00 น.ทุกวัน โดยเวลาออกรถกำหนดตามปกติ 3 นาทีต่อคัน ตามเส้นทางวิ่งเริ่มจากหอพักลำดวน - อาคารพลตำรวจเอกเภาสารสิน โดยกำหนดให้ผู้ใช้บริการขึ้นตามป้ายโดยสาร ซึ่งมีทั้งสิ้น 20 ป้าย ตลอดเส้นทาง
 
การรองรับผู้โดยสาร
     จากจำนวนรถไฟฟ้า 16 คัน บรรทุกได้ 13 ที่นั่ง ดังนั้นต่อรอบจะรองรับได้ 208 คน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนดให้วิ่งรับ-ส่งจำนวน 20 รอบ/วัน ดังนั้นสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้สูงสุด 4,160 คน/วัน
 
แผนการกรณีมีผู้ใช้บริการจำนวนมากในช่วงเปิดเทอม
  1. ขอความอนุเคราะห์รถนำเที่ยวจากส่วนอาคารสถานที่ จำนวน 2 คันวิ่งเพิ่ม ในชั่วโมงเร่งด่วน เวลา 07.00 - 09.00 น. จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งจะบรรทุกได้ 28 ที่นั่ง/รอบ
  2. ประสานงานกับรถสี่ล้อเล็ก (รถเขียว) หน้ามหาวิทยาลัยวิ่งให้บริการเพิ่มรอบในชั่วโมงเร่งด่วน จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งจะบรรทุกได้ 12 ที่นั่ง/รอบ ทั้งนี้จะมีค่าบริการ 7 บาทตลอดสาย หรือจ้างเหมาะตามเส้นทางที่ผู้ใช้บริการต้องการ
 
เส้นทางการเดินรถภายในมหาวิทยา
     เริ่มต้นจากจุดจอดรถหน้ามหาวิทยาลัย (ฝั่งขาเข้า) - จุดจอดรถ M Square - จุดจอดรถศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร (ฝั่งตรงข้าม) - จุดจอดรถบริเวณร้าน MyMom - จุดจอดรถสามแยกต้นสัก (บริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ) - จุดจอดรถหอพักลำดวน 7 - จุดจอดรถหอพักลำดวน 4 - จุดจอดรถตรงข้ามบ่อบำบัด - จุดจอดรถสามแยกต้นสน (บริเวณทางเข้าหอลำดวน) - จุดจอดรถแยกต้นสัก - จุดจอดรถหอพักอินเตอร์ - จุดจอดรถศูนย์ภาษาและวัฒธรรมจีนสิรินธร - จุดจอดรถหอพัก F4 - จุดจอดรถโรงอาหาร D1 - จุดจอดรถสระน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ตรงข้าม M Square) - จุดจอดรถอาคาร E2 - สิ้นสุดที่จุดจอดรถหน้ามหาวิทยาลัย (ฝั่งขาออก)
 
ตารางเดินรถไฟฟ้า
แผนที่แสดงจุดขึ้น-ลงรถไฟฟ้า


รถสี่ล้อเขียว (รถเขียว)
  1. ให้บริการเดินรถภายในมหาวิทยาลัย เก็บอัตราค่าโดยสาร 7 บาท
  2. ให้บริการเดินรถไปยังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 10 บาท
 
     เวลาในการให้บริการ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 21.00 น. ในทุกวันของช่วงเวลาการเปิดภาคการศึกษาตามปกติและภาคการศึกษาฤดูร้อน สำหรับช่วงปิดภาคการศึกษา ให้เริ่มบริการตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 18.00 น.
 
เส้นทางการเดินรถภายนอกมหาวิทยาลัย (จ้างเหมา)
ที่ สถานที่ การบริการ ราคาค่าบริการ (บาท) หมายเหตุ
1 บ้านดำ และ เซ็นทรัลพลาซ่า ไป - กลับ 650  
2 เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย ไป - กลับ 600  
3 ในเมืองเชียงราย ไป - กลับ 600 ผู้โดยสารไม่เกิน 13 คน
4 ถนนคนเดิน ไป - กลับ 500 - 600 ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร
5 วัดร่องขุ่น ไป - กลับ 1,000  
6 แม่สาย ไป - กลับ 800 ผู้โดยสารไม่เกิน 13 คน (หากแวะเที่ยงรายทางคิดราคาเหมาเพิ่มอีก 200 บาท
7 พระตำหนักดอยตุง ไป - กลับ 1,000 ผู้โดยสารไม่เกิน 10 คน (หากแวะพระธาตุดอยตุงคิดราคาเหมาะเพิ่มอีก 200 บาท)
8 ดอยแม่สลอง ไป - กลับ 1,200 ผู้โดยสารไม่เกิน 10 คน (หากแวะพระธาตุดอยแม่สลอง คิดราคาเหมาะเพิ่มอีก 200 บาท)
9 ภูชี้ฟ้า ไป - กลับ 2,500 ค้างคืน 3,000 บาท
10 สนามบินแม่ฟ้าหลวง ไป 200  
11 สถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย (ตะเคียนคู่) ไป 300  
 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การเดินรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2560

 


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ

ศูนย์บริการวิชาการ

สถาบันชา

สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ

สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา


 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :