โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ
 
   
โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สุขภาพและความงาม เพื่อผลิตและพัฒนางานวิจัยที่มีมาตรฐาน อีกทั้งนำนวัตกรรมและองค์ความรู้มาต่อยอดเพื่อขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ทางด้านสุขภาพและเครื่องสำอางของประเทศ และเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพสูง นอกจากนี้ยังให้บริการวิเคราะห์ทดสอบปริมาณสารสำคัญและฤทธิ์ทางชีวภาพรวมทั้งให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์แก่หน่วยงานภายในและภายนอก
   
      เบอร์โทรศัพท์: 0-5391-7547
      อีเมล: eccw@mfu.ac.th
      เว็บไซต์: www.mfu.ac.th/excellent


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ

ศูนย์บริการวิชาการ

สถาบันชา

สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ

สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา


 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :