หน่วยวิจัยจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารมนุษย์เพื่อสุขภาพ
(Human gut microbiome for health research unit)

วัตถุประสงค์การจัดตั้งหน่วยวิจัย
  1. เพื่อศึกษาแบบแผนของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารซึ่งรวมทั้งแบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว และรา ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ทั้งในแง่ประโยชน์และโทษ ในกลุ่มประชากรไทยต่างๆ เช่น กลุ่มประชากรเด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา หรือกลุ่มประชากรในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ (Non communicable diseases : NCDs)
  2. ศึกษาแบบแผนความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของชาวไทยกับสภาวะหรือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเมทาบอลิซึม (Metabolic syndromes and diseases) ของปรชากรไทย
  3. ประยุกต์ใช้ความรู้จากการศึกษาเพื่อนำไปใช้ทำนายการเกิดโรคในกลุ่ม NCDs ในกลุ่มประชากรไทย

เป้าหมายของหน่วยวิจัย
  1. เพื่อพัฒนาแนวทางการตรวจหา การรักษาและการป้องกันโรคที่มีสาเหตุมาจากแบบแผนจุลินทรีย์ที่ผิดปกติ
  2. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริโภคและพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมกับชาวไทยโดยใช้ข้อมูลแผนความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของชาวไทยเป็นเครื่องมือในการตรวจวัด

หัวหน้าหน่วยวิจัย
  • อาจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สมาชิกที่ร่วมในหน่วยวิจัย
  • Dr. Eleni Gentekaki สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • อาจารย์นิเวศ กุลวงค์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 

วิจัย
Research Menu
รางวัล/ผลงานวิจัยเด่น
โครงการวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย
เว็บไซต์ส่วนบริการงานวิจัย

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :