กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีเครื่องสำอางสีเขียว
(Green Cosmetic technology)

วัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่มวิจัย
 1. เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ให้มีความเข็มแข็งและโดดเด่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์งานวิจัยของสำนักวิชา
 2. เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ผ่านความร่วมมือวิจัยในลักษณะของกลุ่มวิจัย
 3. เพื่อผลิตผลงานวิจัยเผยแพร่ในรูปแบบผลงานนำเสนอ ผลงานตีพิมพ์ และทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย

เป้าหมายของกลุ่มวิจัย
 1. มีนักวิจัยเป็นสมาชิกกลุ่มวิจัยอย่างน้อย 4 คนในปีแรก
 2. ผลิตผลงานวิจัยเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่องต่อปี ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่องต่อปี และยื่นขอรับการคุ้มครองผลงานวิจัยอย่างน้อย 2 เรื่องต่อปี
 3. ผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างน้อย 2 คน ในรอบ 3 ปี
 4. เพื่อความเข็มแข็งให้งานวิจัยของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หัวหน้ากลุ่มวิจัย
 • อาจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สมาชิกที่ร่วมในกลุ่มวิจัย
 • อาจารย์ ดร.ปัญญวัฒน์ ปินตาทอง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • อาจารย์ ดร.ณัฐฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • อาจารย์ ดร.นนท์ ธิติเลิศเดชา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • อาจารย์ ดร.วิทยาพันธ์ นันติตานนท์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

 

วิจัย
Research Menu
รางวัล/ผลงานวิจัยเด่น
โครงการวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย
เว็บไซต์ส่วนบริการงานวิจัย

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :