กลุ่มวิจัยวัสดุเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
(Materials for Energy and Environment Research Group - MEE)

วัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่มวิจัย
 1. เพื่อความเข้มแข็งทางการบริหารจัดการ สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการทำวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชา (Interdisciplinary) และร่วมกันแสวงหาแหล่งทุน ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ให้เพิ่มมากขึ้น
 2. เพื่อความเข้มแข็งทางด้านวิชาการโดยผลักดันให้เกิดงานวิจัยและพัฒนาวัสดุที่ตอบสนองด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

เป้าหมายของกลุ่มวิจัย
     กลุ่มวิจัยวัสดุเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นกลุ่มวิจัยที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ภายในระยะเวลา 3 ปี

หัวหน้ากลุ่มวิจัย
 • อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สมาชิกที่ร่วมในกลุ่มวิจัย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วัฒนศิริเวช สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • อาจารย์ ดร.สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • อาจารย์ ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • อาจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • อาจารย์ ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • อาจารย์ ดร.สิทธิ ดวงเพชร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • อาจารย์ ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

วิจัย
Research Menu
รางวัล/ผลงานวิจัยเด่น
โครงการวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย
เว็บไซต์ส่วนบริการงานวิจัย

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :