หน่วยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(Unit of Postharvest Technology (UP-T))

วัตถุประสงค์การจัดตั้งหน่วยวิจัย
    หน่วยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดการสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตผลเกษตรภายหลังการเก็บเกี่ยว

เป้าหมายของหน่วยวิจัย
  1. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อสามารถนำไปแก้ปัญหาหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการวิชาการด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวให้กับผู้ประกอบการเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
  3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  4. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการศึกษาวิจัยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หัวหน้าหน่วยวิจัย
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวัลย์ สีทา สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สมาชิกที่ร่วมในหน่วยวิจัย
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 

วิจัย
Research Menu
รางวัล/ผลงานวิจัยเด่น
โครงการวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย
เว็บไซต์ส่วนบริการงานวิจัย

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :