หน่วยงานเกี่ยวกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีหน่วยงานสนับสนุนอย่างรอบด้านในการดูแลกับนักศึกษาทุกระดับชั้น หากผู้ปกครองต้องการทราบข้อมูลข่าวสารในแต่ละด้าน สามารถติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดังนี้
 • ส่วนพัฒนานักศึกษา

  0-5391-6376 student.division@mfu.ac.th ข้อมูลเพิ่มเติม

  รับผิดชอบในการจัดสวัสดิการที่เอื้อต่อการเรียนรู้แก่นักศึกษา และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย


  ฝ่ายหอพักนักศึกษา
  อำนวยความสะดวกในการเข้าพักอยู่อาศัย และจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัย
  0-5391-7105


  ฝ่ายทุนการศึกษา
  ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในทุกระดับ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การให้ทุนประเภทต่างๆ
  0-5391-6831

 • ส่วนทะเบียนและประมวลผล

  0-5391-6370 reg@mfu.ac.th ข้อมูลเพิ่มเติม


  รับผิดชอบการให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษาตั้งแต่เข้าเป็นนักศึกษาใหม่ กำลังศึกษา จนถึงสำเร็จการศึกษา โดยให้บริการแก่นักศึกษาทุกระดับชั้นในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริการข้อมูลทางการศึกษา งานบริการรับชำระค่าธรรมเนียม งานปฏิทินการศึกษา งานระเบียนการศึกษา งานลงทะเบียนเรียน งานประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ


  ฝ่ายรับนักศึกษา
  ทำหน้าที่จัดทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์การศึกษา งานแนะแนว เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาทุกระดับ
  0-5391-6103 admission@mfu.ac.th

 • สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

  0-5391-6167 student-support@mfu.ac.th ข้อมูลเพิ่มเติม

  เป็นหน่วยงานที่พร้อมรับฟังปัญหา ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาทุกคน ทั้งทางด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีความสุขและพร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ทั้งที่สำนักงาน ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและโรงอาหาร (D1), โทรศัพท์, อีเมล , เฟซบุ๊ก (www.facebook.com/LLSCMFU) และ สายด่วน ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร. 0-5391-6666

 • ศูนย์บรรณสารและสื่อการสอน (ห้องสมุด)

  0-5391-6336 library-help-desk@mfu.ac.th ข้อมูลเพิ่มเติม

  ให้บริการสื่อการศึกษา ทั้งหนังสือเรียน หนังสือวิชาการ หนังสือนอกเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และยังพัฒนาให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถค้นคว้าและให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เชื่อมโยงแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

 • ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา

  0-5391-6366 internship@mfu.ac.th ข้อมูลเพิ่มเติม

  ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาก่อนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานประกอบการต่างๆ

 • ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  0-5391-6026 inter@mfu.ac.th ข้อมูลเพิ่มเติม

  มีภารกิจในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย และสร้างความร่วมมืออันดีหลากหลายด้านกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับนานาชาติ รวมทั้งดูแล ประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาต่างชาติ

 • ส่วนอาคารสถานที่

  0-5391-6803 building@mfu.ac.th ข้อมูลเพิ่มเติม

  รับผิดชอบดูแลด้านอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภคทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เพียงพอ และดูแลการจราจรและการเข้า-ออกภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย


  ศูนย์ลำดวน
  ศูนย์กลางในการรับแจ้งเหตุ ประสานงาน และรายงานสถานการณ์ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย หากเกิดเหตุด่วน เหตุร้าย ต้องการรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือสาธารณูปโภคชำรุดเสียหาย สามารถแจ้งเหตุหรือร้องเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  0-5391-6999

 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  0-5391-7020 bookcenter@mfu.ac.th ข้อมูลเพิ่มเติม

  จัดจำหน่ายหนังสือประเภทต่างๆ ตำราเรียน เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมทั้งจำหน่ายสินค้าที่ระลึกต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  0-5391-7563 ข้อมูลเพิ่มเติม

  ให้บริการทางด้านสุขภาพแก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป โดยทำการตรวจรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก ประกอบด้วย การตรวจรักษาโรคทั่วไป ห้องฉุกเฉิน คลินิกทันตกรรม คลินิกผิวหนัง คลินิกเด็ก ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์บริบาลผู้สูงวัย ศูนย์กายภาพบำบัด คลินิกแพทย์แผนจีน (ฝังเข็ม-ครอบแก้ว) แพทย์แผนไทยประยุกต์ (นวด-ประคบ-อบสมุนไพร) เป็นต้น

 • ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  0-5391-7821 ข้อมูลเพิ่มเติม

  ให้บริการด้านสถานที่ อุปกรณ์ และคำปรึกษาด้านกีฬาและสุขภาพครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีสุขภาพกายที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี โดยมีทั้งสถานที่ในร่มและกลางแจ้ง เช่น สระว่ายน้ำ สนามฟุตบอล สนามเทนนิส สนามเปตอง สนามแบดมินตัน สนามตะกร้อ ฟิตเนส เป็นต้น

 • วนาศรม

  0-5360-3600 wanasom@mfu.ac.th ข้อมูลเพิ่มเติม

  มหาวิทยาลัยเปิดบริการห้องพักให้สำหรับบุคคลทั่วไปในหลายรูปแบบ ท่านผู้ปกครองที่เดินทางมาเยี่ยมบุตรหลาน หรือมาอบรมสัมมนา สามารถใช้บริการห้องพักได้


  วนาศรม : ห้องพักในบรรย ากาศรีสอร์ท
  0-5360-3600 wanasom@mfu.ac.th

  วนาเวศ : ห้องพักมาตรฐาน
  0-5391-7070 wanawom@mfu.ac.th

  บ้านพักรับรอง
  0-5391-7470

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :