หอประวัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
หอประวัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
หอประวัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในการที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดตั้งขึ้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระองค์ และให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกป่า สร้างคน” ต่อไป

หอประวัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นแหล่งรวมคลังจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยและนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาระยะ 10 ปีแรกเริ่ม การถ่ายทอดเหตุการณ์อันน่าประทับใจ การบอกเล่าถึงบุคคลสำคัญในการดำเนินความพยายามจัดตั้งมหาวิทยาลัย ตลอดจนนำเสนอพัฒนาการด้านต่าง ๆ และรวบรวมภาพถ่ายแห่งความทรงจำ ทั้งนี้ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกียรติประวัติและสืบสานความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

นอกจากนี้ หอประวัติ ยังได้จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์แต่ละพระองค์ที่ทรงพระราชทานพระเมตตาแก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการจัดสร้าง
  1. เพื่อเก็บบันทึกประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ และบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อแสดงความก้าวหน้าทางด้านกายภาพ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
  3. เพื่อรวบรวม อนุรักษ์ และเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย

พื้นที่จัดแสดง
ห้องสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย


นำเสนอเรื่องราวความเป็นมาและความหมายของสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย อันประกอบด้วย

  • ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
  • พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  • พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ และวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงพระเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา
  • ชุดครุยวิทยาฐานะ
  • ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ห้องประวัติความเป็นมา


ถ่ายทอดปฐมบทของการกำเนิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในระยะ 10ปีแรก เหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจ บุคคลสำคัญในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย การพัฒนาการด้านกายภาพอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ความเจริญก้าวหน้าอันมีแบบฉบับของตนเองในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ยังบอกเล่าถึงพิธีเปิดการศึกษาเป็นครั้งแรก พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการมหาวิทยาลัย พิธีเปิดมหาวิทยาลัย พิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรอันเป็นวันสำคัญสูงสุดในชีวิตของบัณฑิตแม่ฟ้าหลวง

ห้องอธิการบดีผู้ก่อตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


นำเสนอประวัติอธิการบดีผู้ก่อตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัยคนแรก คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่เจริญเติมโตมาตามลำดับ ตลอดจนประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญในระยะแรกของการบุกเบิกและเตรียมการเพื่อการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงพัฒนาการในระยะ 10 ปีแรกของการก่อตั้ง

ห้องพระราชวงศ์จักรีกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


นำเสนอพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2552

ห้องกลุ่มอาคารของมหาวิทยาลัย


จัดแสดงแบบจำลองและแบบแปลนการก่อสร้างของกลุ่มอาคารต่าง ๆ อาทิ อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ อาคารสำนักวิชา อาคารหอพักนักศึกษา อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และอาคารส่งหน้าหรืออาคารชั่วคราว ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานหลังแรกของมหาวิทยาลัย

ห้องเอกสารจดหมายเหตุ


จัดแสดงเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย อาทิ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แผนแม่บทฉบับแรกของมหาวิทยาลัย เอกสารการดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มต้น (พ.ศ. 2539 – 2541) และเอกสารหนังสือที่ระลึกในวาระครบรอบแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย สูจิบัตรและหนังสือที่ระลึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและพิธีการสำคัญต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ

ศูนย์บริการวิชาการ

สถาบันชา

สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ

สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา


 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :